Samenwerking met derden

A A A

Cluster Jeugd en Gezin werkt samen met:

Buiten Schoolse Opvang (B.S.O.)

In veel reguliere scholen is buitenschoolse opvang geregeld in samenwerking met gespecialiseerde organisaties. Logeerhuis De Tuimelaar in Noordwijkerhout biedt buitenschoolse opvang vanuit Het Raamwerk. Deze opvang wordt gefinancierd uit dagdelen Behandeling groep, begeleiding groep of uit een PGB. Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Bemiddeling via 0253 - 34 57 70 of bemiddeling@hetraamwerk.nl.

Cardea

Cardea Jeugdzorg is een jeugdzorgorganisatie in de regio Zuid-Holland Noord en heeft vestigingen in Lisse en Katwijk. Cardea biedt ambulante hulp, daghulp en 24-uurshulp bij ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen. Bij het programma wordt het hele gezin betrokken. Als er twijfel is met betrekking tot de plaatsing, doet de gedragskundige een gezamenlijke intake. Dit kan resulteren in plaatsing in een van de groepen van Het Raamwerk Cluster Jeugd en Gezin.

Centrum voor Consultatie en Expertise (C.C.E.)

Het centrum biedt advies, consultatie, procesbegeleiding en casemanagement. Het gaat uit van individuele bijzondere zorgvragen, daar waar mensen dreigen vast te lopen. Zij denken mee hoe begeleiding en ondersteuning beter kan aansluiten bij het kind en het gezin. 

Centrum Autisme

Het Centrum Autisme is gevestigd in Leiden en stelt vast (diagnosticeerd) of een kind een vorm van autisme of een aan autisme verwante contactstoornis heeft. Het centrum geeft advies aan de ouder(s) en verwijst eventueel door naar Cluster Jeugd en Gezin van Het Raamwerk. Als een kind geplaatst is kan er overleg plaatsvinden met Centrum Autisme over de begeleiding.

Dagactiviteiten voor volwassenen

Vanaf 15 jaar en uiterlijk vanaf 18 jaar stromen tieners die niet naar school kunnen door naar een locatie waar activiteiten voor volwassenen worden georganiseerd. Binnen Het Raamwerk bestaan de volgende mogelijkheden:

  • Dagcentrum CAT te Noordwijkerhout, met een nevenlocatie in Noordwijk;
  • Dagcentrum Hafakker te Noordwijkerhout;
  • Arbeid, op diverse locaties binnen de Bollenstreek;
  • Dagactiviteiten, locatie Voorzieningencentrum Katwijk.

Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp wijst de ouder(s) de weg met vragen over de ontwikkeling van het kind. Het biedt advies, ondersteuning en zonodig aanvullend onderzoek, voorlichting en bemiddeling. Het gaat om kinderen van 0 tot 7 jaar met een beperking of een ontwikkelingsstoornis of een vermoeden daarvan.

Jonge Risico Kinderen (J.R.K.)

Jonge Risico Kinderen zijn kinderen tussen de 4 en 7 jaar die in hun ontwikkeling bedreigd worden. De oorzaken zijn divers. De kinderen volgen speciaal onderwijs waar onderzocht wordt welk vervolgonderwijs voor het kind het meest geschikt is. Dit kan een reguliere basisschool, speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden, speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen of onderwijs voor spraak-taalgestoorde kinderen zijn.
De Windvang in Katwijk is een school voor speciaal basisonderwijs waar deze groep deel van uit maakt.

Kentalis

Kentalis behandelt, ondersteunt en begeleidt kinderen en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren doordat ze doof of slechthorend zijn zoals doofblind of ernstige spraaktaalproblemen.
Zij diagnosticeren, geven onderwijs en bieden zorg.

Kinderdagcentra (K.D.C.'s)

Collega-KDC’s in de regio Zuid-Holland Noord zijn KinderDagCentrum De Walnoot in Leiden en KinderDagCentrum Prisma in Alphen aan den Rijn.

Kristal

Kristal biedt ambulante hulp aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Er zijn mogelijkheden voor diagnostiek, therapie, behandeling thuis, op school of in het dagcentrum en consultatie voor hulpverleners.

MEE

De MEE consulenten geven informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking. De ondersteuning richt zich ook op de ouder(s), verzorger(s), familie en andere betrokkenen. MEE werkt vraaggestuurd, dat wil zeggen dat de ouder(s) zelf vragen stellen. De ondersteuning is op verzoek en kostenloos.

Scholen voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (Z.M.L.K.) 

Zodra het kind schoolrijp is adviseren wij het kind aan te melden bij een van onderstaande scholen. De gedragskundige en de logopedist onderzoeken de schoolrijpheid vanaf ongeveer 3,5 jaar gezien de leerplichtleeftijd van 5 jaar en omdat kinderen al vanaf 4 jaar naar school mogen. De scholen in onze regio voor zweer moeilijk lerende kinderen zijn:

  •  ZMLK de Duinpieper in Noordwijk;
  •  ZMLK de Korte Vliet in Leiden;
  •  ZMLK de Prismaschool in Alphen aan de Rijn;
  • De Thermiek in Leiden is tyltyl/mytylonderwijs voor kinderen met een motorische en/of verstandelijke beperking.

Visio

Visio is een landelijke stichting voor blinden en slechtzienden. Aan de hand van een onderzoek adviseert Visio over slechtziendheid in de breedste zin. Het onderzoek kan, in overleg, in de groep plaatsvinden. De ouder(s) melden het kind aan bij Visio.

Vroegbehandeling van het Rijnlands Revalidatie Centrum (R.R.C.)

In dit centrum worden jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar met een motorische beperking behandeld en is onderdeel van het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden. Kinderen krijgen logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en/of worden dagdelen opgevang in een groepje onder begeleiding van spelbegeleiders. Kinderen die óók een verstandelijke beperking blijken te hebben, worden doorverwezen naar de Tyltylschool of Het Raamwerk Cluster Jeugd en Gezin.