Missie en visie

A A A

De missie en visie vormen de basis van de dienstverlening van Raamwerk.

Missie

Missie en VisieRaamwerk biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Deze ondersteuning bevordert de kwaliteit van leven van de cliënten en bevordert een zo gewoon mogelijk leven.

Visie

Mensen met beperkingen leven hun eigen leven ‘gewoon’ met hulp van flexibele, individuele ondersteuning bij het dagelijks functioneren. ‘Gewoon’ betekent zélf regie hebben over je leven, zélf keuzes maken, rechten en plichten hebben, autonoom zijn, vrienden hebben, je kunnen ontplooien, naar vermogen bijdragen aan de samenleving, een zinvol leven leiden. Dit is wat Raamwerk onder kwaliteit van leven verstaat. Zonder de beperkingen uit het oog te verliezen draagt het professionele handelen van alle medewerkers bij aan deze kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Het gaat om support in eigen keuzes, uitgaande van algemeen aanvaardbare basisprincipes die voor iedereen gelden. ‘Gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig’.