Nieuws

A A A

Hier vindt u de allerlaatste nieuwsberichten van Raamwerk.

Zorgwethouder Marie José Fles van Noordwijk ondertekende woensdag 31 mei 2017 het Zorgpact Noordwijk. Dat deed ze samen met vertegenwoordigers van bewoners en organisaties van wonen, zorg en welzijn. Namens Raamwerk tekende Jeanet den Haan, manager Zorg en Dienstverlening het Zorgpact.

Samen vieren
Na afloop sneden de aanwezigen een mooie taart aan. Het pact is een mijlpaal. Een sterk netwerk heeft het levenslicht gezien. Actief op de raakvlakken tussen wonen, zorg en welzijn. Dat werd gevierd.
De partijen die hun handtekening onder het zorgpact hebben gezet, zijn:
Gemeente Noordwijk, Raamwerk, Noordwijkse Woning Stichting, Groot Hoogwaak, Marente, ’s Heerenloo, Driebondenoverleg, Welzijn Noordwijk, Adviesraad Sociaal Domein, Rivierduinen, ActiVite, Rijncoepel

Voornemen
Hun voornemen: samen de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven bespreken, samen actief samenwerking zoeken en bevorderen, samen uitvoering geven aan beleid en beleidsopgaven en tot slot samen informatie uitwisselen.
Ze vinden dat hard nodig. Ze ervaren namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot wonen, welzijn en zorg in Noordwijk. Door de verbondenheid van de vaak moeilijke onderwerpen zijn ze daardoor van elkaar afhankelijk. Gemeente, corporaties, Welzijn Noordwijk en zorgaanbieders presteren beter als ze samenwerken. Zo simpel is het.

Vraagstukken
Het zijn geen gemakkelijke vraagstukken die hen verbinden. Op de samenwerkingsagenda staat onder andere:
•maatschappelijke opvang & beschut wonen
•levensloopbestendig maken van woningen en woonomgeving
•dementievriendelijke gemeente
•langer zelfstandig thuis wonen 

Betere oplossingen
Samenwerking moet leiden tot:
•beter anticiperen van de betrokken partners op wettelijke ontwikkelingen
•integrale benadering van doelstellingen
•stimulering van domein overschrijdende innovatie
•gezamenlijke visie ontwikkeling
•vergrote daadkracht op maatschappelijke thema’s.

Helder laten stralen
Het zorgpact zet de ster Energieke Samenleving van Noordwijk op de kaart. Dit is één van de sterren uit de Omgevingsvisie Noordwijk 2030. De deelnemers aan het zorgpact zetten alles op alles om deze ster helder te laten stralen. Alleen door samen te werken lukt dat.