Verwachtingen en voorwaarden

A A A

Bij elke vorm van samenwerking zijn goede afspraken belangrijk zo ook bij vrijwilligerswerk. We leggen samen vast welke verwachtignen en voorwaarden er zijn.

Ondersteuning

Veel mensen ervaren vrijwilligerswerk als een leuke en inspirerende bezigheid. Als sprake is van een activiteit die een specifieke deskundigheid vereist, voert de vrijwilliger die samen met een van onze professionals uit. Het Raamwerk blijft altijd eindverantwoordelijk en biedt waar nodig inhoudelijke en/of organisatorische ondersteuning.

Heldere afspraken

Vrijwilligerswerk is uiteraard vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deze en de gemaakte afspraken tijdens het introductiegesprek en het gesprek met de cliënt of zijn vertegenwoordiger leggen we vast in een overeenkomst. Wat kunt u als vrijwilliger van ons verwachten?

  • U ontvangt een onkostenvergoeding;
  • Wij zorgen voor de verzekering;
  • We bieden ondersteuning bij uw vrijwilligerswerk;
  • U ontvangt jaarlijks een zomer- en kerstattentie.

Uw plaats binnen de organisatie

U gaat als vrijwilliger een persoonlijk contact aan met de cliënt. U staat hierbij niet in een officiële gezagsverhouding binnen de organisatie. Daarom mag u géén taken uitvoeren die genoemd zijn in de formele taakomschrijving van beroepskrachten. Daarmee wordt bedoeld dat u alleen na instructie en in nauw overleg medische of lichamelijke assistentie mag verlenen. Uitgesloten bent u van het uitvoeren van de voor de beroepsgroep voorbehouden handelingen, zoals omschreven in het persoonlijk ondersteunigsplan van de cliënt en in de beroepsregistratie (BIG).