Medezeggenschap cliënten

A A A

Bij Raamwerk vinden wij medezeggenschap belangrijk. Waar  mogelijk, betrekken wij u als cliënt, uw ouders of wettelijk vertegenwoordigers bij ons beleid.

Wij beschikken over een Centrale Cliëntenraad (CCR) en verschillende lokale cliëntenraden. Alle cliëntenraden hebben als doel de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. De medezeggenschap voor cliënten is geregeld volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit een cliënt van Raamwerk en zes verwanten. Er zijn drie vacatures voor cliënten. De CCR houdt zich bezig met onderwerpen die de hele organisatie betreffen, zoals:

  • Taxivervoer;
  • Gevolgen van de transitie AWBZ-Wmo;
  • Verzorging van de was;
  • Leverancier warme maaltijden;
  • Klachtenregeling;
  • Beleid over medezeggenschap van onze cliënten enzovoort.

Elke twee maanden voert de raad overleg met de bestuurder. Hierbij komen algemene beleidszaken aan bod. De CCR komt eenmaal per maand bijeen. De Stichting Landelijk Steunpunt Medezeggenschap Cliëntenraden (LSR) ondersteunt de raad bij de uitvoering van de medezeggenschap.

De vergaderdata voor 2014 zijn nog:

12 augustus, 26 augustus, 7 oktober, 21 oktober, 11 november en 9 december. De vergaderingen beginnen om 18.00 uur en zijn in de grote vergaderzaal van het Zeehos.

Lokale cliëntenraden

De woonlocaties van Raamwerk in de regio hebben een lokale cliëntenraad. Dat geldt ook voor De Hafakker in Noordwijkerhout en Het Zeehos in Katwijk. Ze hebben allemaal een gekozen vertegenwoordiging van cliënten.

De lokale cliëntenraden houden zich bezig met onderwerpen die direct betrekking hebben op de leefwereld van de cliënt, bijvoorbeeld:

  • Voeding;
  • Huisregels;
  • Openingstijden van steunpunten.

Lokale cliëntenraden voeren regelmatig overleg met het hoofd van een locatie. De cliëntenraden komen zesmaal per jaar bijeen. Ze worden ondersteund door een onafhankelijke coach.

Lokale cliëntenraad Cluster Jeugd en Gezin

De lokale cliëntenraad Cluster Jeugd en Gezin behartigt de belangen en bevordert het welzijn van alle kinderen/tieners van dit cluster. Indien nodig, doet de raad dit ook voor de ouders en de broers en zussen. Deze lokale cliëntenraad bestaat uit ouders. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de leidinggevende.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar ccr@hetraamwerk.nl.