Onze Groepen

A A A

Om kinderen met sterk uiteenlopende uitdagingen zorg te bieden heeft Raamwerk verschillende zorggroepen.

Ieder kinder krijgt een plaats in de groep die het beste past bij zijn mogelijkheden, leeftijd en ontwikkelingsniveau. Elke groep heeft een eigen dagprogramma, waarin  de doelen van ieder kind zijn opgenomen. Naast dagelijkse levensverrichtingen ligt het accent op beleven, ervaren en leren. Hieronder vindt u een overzicht van onze zorggroepen.

Spelleergroep

Eén van de groepen voor kinderen van 1 tot 5 jaar is de Speelleergroep. Dit is een groep voor kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand. De Speelleergroep is voor ouder en kind samen. Spelenderwijs gaan ouders en kind aan het werk met het Early Intervention Programma ‘Kleine Stapjes’. De begeleider biedt ondersteuning bij het gericht stimuleren van de ontwikkeling van het kind aan de hand van met elkaar opgestelde doelen. Die liggen op het gebied van communicatie, motoriek en spelen. Ouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

De speelleerochtend is op woensdagochtend tijdens de schoolweken. Er kunnen maximaal zes ouders samen met hun kind deelnemen.

De Raampieper

Dit is een zorgonderwijsgroep gevestigd op de Duinpieper in Noordwijk ( ZMLK school) Deze groep wordt gevormd door vier kinderen van Cluster Jeugd en Gezin die toe zijn aan (voor)schoolse activiteiten ( met het perspectief om door te stromen naar passend onderwijs ) en vier leerlingen van de Duinpieper die nog behoefte hebben aan ontwikkelingsgerichte activiteiten, aan wie het schoolse soms nog teveel eisen stelt. Leerlingen die nog behoefte hebben aan meer rustmomenten die wel geboden kunnen worden in een zorg-onderwijsgroep en niet goed in een speciaal onderwijs-setting. De kinderen van de Raampieper zijn 4 dagen per week aanwezig ( ma-do) 

Hommels

Dit is een groep voor jonge kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar die (vermoedelijk) op termijn doorstromen naar het Speciaal Onderwijs. Deze groep is gesitueerd in een reguliere basisschool, de Regenboogschool in Noordwijkerhout. Binnen een veilig klimaat wordt de kinderen op speelse wijze activiteiten aangeboden om hun concentratie en taakgerichtheid te vergroten. Ook besteden we aandacht aan het aanleren van communicatieve en sociale vaardigheden. Waar mogelijk nemen deze kinderen deel aan activiteiten die in de school worden georganiseerd: buitenspelen met de kleuters, meedoen met de kring bij de peuters, maar ook de viering van Carnaval, Sinterklaas en Kerst.

Deze groep is woensdagmiddag en in de schoolvakanties gesloten.

Spetters

De groep Spetters bestaat uit kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot 8 jaar die veel baat hebben bij overzicht, structuur en afwisselende activiteiten. Voor de kinderen in deze groep staat het aanleren van basale vaardigheden centraal. We denken dan aan zaken als:

- Contact maken
- De beurt nemen
- (Leren) imiteren

Daarnaast besteden we veel aandacht aan het aanleren van dagelijkse vaardigheden, zoals:

- Eten en drinken
- Aan- en uitkleden
- Zindelijkheid

In een gestructureerd dagprogramma wordt er methodisch gewerkt aan vaardigheden op het gebied van: communicatie, taakgerichtheid, concentratie en zelfredzaamheid. Het programma van de Spetters bevat veel terugkerende elementen, omdat de kinderen het beste leren door heel veel dagelijkse herhaling. Individuele en groepsactiviteiten wisselen continue af.

Tovertuin

De Tovertuin is een groep voor jonge kinderen met meervoudige beperkingen van ongeveer 2 tot 8 jaar. Het gaat hier om kinderen die naast een verstandelijke beperking, ook lichamelijke en zintuiglijke beperkingen hebben. De kinderen hebben belang bij een prikkelende omgeving. Zo krijgen ze de mogelijkheid om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Daarom werken we in deze groep vooral aan vaardigheden op het gebied van:

- Contact en communicatie
- Zintuiglijke stimulering
- Fijne en grove motoriek

Kornuiten

Kinderen met een ernstig verstandelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van ongeveer 7 tot 13 jaar begeleiden we in de groep de Kornuiten. We bieden binnen een veilig klimaat op speelse wijze activiteiten aan om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Daarbij werken we vooral aan het vergroten van de zelfredzaamheid, concentratie en taakgerichtheid. We maken daarbij gebruik van ondersteunende communicatie om het dagprogramma te visualiseren. In het dagprogramma zitten afwisselende activiteiten waarin veel herhaling voorkomt.

Musketiers

Bij de groep de Musketiers komen kinderen en tieners met meervoudige beperkingen van ongeveer 9 tot 16 jaar. Hier besteden we vooral aandacht aan de al verworven vaardigheden en waar mogelijk uitbreiding hiervan. Daarom bieden de begeleiders vooral activiteiten aan die in het dagelijkse leven regelmatig voorkomen:

- Communicatie
- Keuzes maken
- Eten
- Drinken
- Bewegen

Dit doen ze binnen een gevarieerd activiteitenprogramma.

Mickey Mouse

In deze groep zitten kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 14 jaar met een grote behoefte aan structuur. De kinderen worden op systematische wijze bewust gemaakt van de mensen en dingen om hen heen. Dat doen we binnen een geordende en herkenbare omgeving. Onze begeleiders stimuleren de kinderen stap voor stap in het maken van contact en het uitbreiden van hun bezigheden en interesses. We begeleiden en ondersteunen de kinderen vooral bij het aanleren van:

- Communicatieve vaardigheden
- Sociale vaardigheden
- Zelfredzaamheid
- Taakgerichtheid
- Concentratie

Voor de meeste kinderen wordt niet alleen het dagprogramma, op zijn of haar eigen niveau, gevisualiseerd. Ook voor de verschillende (aan te leren) taken of handelingen gebruiken we foto- of pictoreeksen. Zo maken we de te leren stappen duidelijk.

Zaterdagopvang

Vanuit cluster Jeugd en Gezin organiseren we iedere tweede zaterdag van de maand zaterdagopvang voor kinderen met een beperking.  De zaterdagopvang maakt het voor ouders mogelijk om zelf, of samen met andere gezinsleden, iets te ondernemen hetgeen anders met het kind met een beperking lastiger te realiseren is. De zaterdagopvang is bedoeld voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking die Cluster Jeugd en Gezin bezoeken. Ook kinderen tot ongeveer 14 jaar die een ZML- of Tyltylschool bezoeken, kunnen naar de zaterdagopvang. Er worden recreatieve activiteiten gedaan, zoals:

- Knutselen
- Luisteren naar muziek
- Snoezelen 
- Buiten spelen

De zaterdagopvang vindt plaats in kinderdienstencentrum De Honingraat in Noordwijkerhout, van 10.00 - 16.00 uur.  Voor de bekostiging van de zaterdagopvang is een indicatie ‘Begeleiding groep’ nodig. U kunt uw kind aanmelden via de afdeling Cliëntbemiddeling en Communicatie, telefoon: 0252 – 34 56 78 (algemeen telefoonnummer).

Tieners

Tieners met een verstandelijke of meervoudige beperking van ongeveer 14 tot 18 jaar kunnen bij Cluster Jeugd en Gezin terecht in onze groep de Tieners. Hier besteden onze medewerkers met name aandacht aan het in stand houden en uitbreiden van dagelijkse, praktische en sociaal-emotionele vaardigheden. Onze medewerkers bieden vooral activiteiten aan, die in het dagelijkse leven regelmatig voorkomen:

- Vergroten communicatie
- Zo zelfstandig mogelijk eten en drinken
- Bewegen door gymnastiek en dans
- Boodschappen doen en koken
- Taken zo zelfstandig mogelijk uitvoeren, zoals tafeldekken
- Omgaan met emoties
- Werken aan zelfbeeld en zelfvertrouwen

Dit gebeurt binnen een gevarieerd activiteitenprogramma, zowel binnen als buiten het dagcentrum. Binnen onze organisatie is het voor tieners ook mogelijk om stage te lopen binnen activiteitengroepen voor volwassenen. Dit kan zowel individueel als in een groep.

Er worden recreatieve activiteiten gedaan, zoals:

 • knutselen
 • luisteren naar muziek
 • snoezelen 
 • buiten spelen

Voor wie? 

De zaterdagopvang is bedoeld voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking die Cluster Jeugd en Gezin bezoeken. Ook kinderen tot ongeveer 14 jaar die een ZML- of Tyltylschool bezoeken, kunnen naar de zaterdagopvang.

De zaterdagopvang vindt plaats in kinderdienstencentrum De Honingraat in Noordwijkerhout, van 10.00 - 16.00 uur.

Verdere gegevens

De zaterdagopvang maakt het voor ouders mogelijk om zelf, of samen met andere gezinsleden, iets te ondernemen hetgeen anders met het kind met een beperking lastiger te realiseren is.  
Voor de bekostiging van de zaterdagopvang is een indicatie ‘Begeleiding groep’ nodig. 
U kunt uw kind aanmelden via de afdeling Cliëntbemiddeling en Communicatie, telefoon: 0252 – 34 56 78 (algemeen telefoonnummer).

Er worden recreatieve activiteiten gedaan, zoals:

 • knutselen
 • luisteren naar muziek
 • snoezelen 
 • buiten spelen

Voor wie? 

De zaterdagopvang is bedoeld voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking die Cluster Jeugd en Gezin bezoeken. Ook kinderen tot ongeveer 14 jaar die een ZML- of Tyltylschool bezoeken, kunnen naar de zaterdagopvang.

De zaterdagopvang vindt plaats in kinderdienstencentrum De Honingraat in Noordwijkerhout, van 10.00 - 16.00 uur.

Verdere gegevens

De zaterdagopvang maakt het voor ouders mogelijk om zelf, of samen met andere gezinsleden, iets te ondernemen hetgeen anders met het kind met een beperking lastiger te realiseren is.  
Voor de bekostiging van de zaterdagopvang is een indicatie ‘Begeleiding groep’ nodig. 
U kunt uw kind aanmelden via de afdeling Cliëntbemiddeling en Communicatie, telefoon: 0252 – 34 56 78 (algemeen telefoonnummer).

Er worden recreatieve activiteiten gedaan, zoals:

 • knutselen
 • luisteren naar muziek
 • snoezelen 
 • buiten spelen

Voor wie? 

De zaterdagopvang is bedoeld voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking die Cluster Jeugd en Gezin bezoeken. Ook kinderen tot ongeveer 14 jaar die een ZML- of Tyltylschool bezoeken, kunnen naar de zaterdagopvang.

De zaterdagopvang vindt plaats in kinderdienstencentrum De Honingraat in Noordwijkerhout, van 10.00 - 16.00 uur.

Verdere gegevens

De zaterdagopvang maakt het voor ouders mogelijk om zelf, of samen met andere gezinsleden, iets te ondernemen hetgeen anders met het kind met een beperking lastiger te realiseren is.  
Voor de bekostiging van de zaterdagopvang is een indicatie ‘Begeleiding groep’ nodig. 
U kunt uw kind aanmelden via de afdeling Cliëntbemiddeling en Communicatie, telefoon: 0252 – 34 56 78 (algemeen telefoonnummer).


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •