(Para)medische zorg en behandeling

Cliënten die bij Raamwerk wonen krijgen zorg en ondersteuning van behandelaren die bij ons werken. Zij vormen een multidisciplinair team met artsen, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gedragskundigen en paramedici.

Alleen op indicatie

Om gebruik te maken van begeleiding en zorg door Raamwerk heb je een indicatie nodig. Het type indicatie is afhankelijk van de begeleiding en zorg die je nodig hebt. 

Wij zijn er voor mensen:

  • Pmet een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • Pdie bij Raamwerk wonen

Medisch team

Raamwerk beschikt over een medisch team dat op twee locaties werkt: Katwijk en Noordwijkerhout.

5

Taken

Onze artsen houden zich bezig met huisartsgeneeskundige zorg. Maar ook met de chronische zorg die voortkomt uit het hebben van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Die specifieke zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is het domein van de AVG. Deze arts heeft verder als BOPZ-arts de eindverantwoordelijkheid bij het beoordelen van alle vormen van vrijheidsbeperking volgens de bestaande wet- en regelgeving.

5

Multidisciplinair

Het medisch team werkt multidisciplinair. De vraag en de behoefte van de cliënt vormen het vertrekpunt van die samenwerking. Samenwerkende professionals, zoals artsen, gedragskundigen en paramedici (onder anderen fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten) zoeken naar manieren om het beste antwoord op de zorgvraag van de cliënt te vinden. Onderlinge communicatie, coördinatie en een passende organisatie van het werk zijn daarbij onontbeerlijk. Het slikteam en het rolstoelteam in Katwijk zijn eveneens voorbeelden van samenwerking.

5

Samenstelling team

De praktijk is verdeeld over twee locaties: Noordwijkerhout en Katwijk. Naast de artsen werken er praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Een verpleegkundig specialist is opgeleid om naast verpleegkundige taken ook een aantal taken van de arts over te nemen. Hiervoor hebben zij een tweejarige masteropleiding gevolgd.

Paramedische Dienst

De Paramedische Dienst is deskundig in het behandelen en begeleiden van mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking.

Het paramedisch team bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Deze paramedici werken op verwijzing van de arts. Het ondersteuningsplan van de cliënt vormt de basis voor multidisciplinaire samenwerking. In dit plan staat de vraag van de cliënt centraal.

De therapeut kan in overleg met de cliënt een behandelplan opstellen. Ook kan hij of zij de cliënten en/of direct betrokkenen adviseren of begeleiden.

Beschikbare paramedische disciplines

De paramedicus behandelt op indicatie van de arts. Hij/zij kan een behandelplan opstellen, maar ook adviserend optreden naar de cliënten en/of betrokkenen. De vraag van de cliënt staat hierbij centraal.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is gericht op het behouden en/of verbeteren van lichamelijke vaardigheden. De behandelingen kunnen individueel of in groepsverband (beweeggroepen) plaatsvinden.

De fysiotherapeut draagt verder zorg voor de aanvraag, bestelling en levering van orthopedische hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel en rolstoelen (in samenwerking met de ergotherapeut) en geeft advies over transferhulpmiddelen.

Ergotherapie

Ergotherapie is gericht op het optimaliseren van de zelfstandigheid van cliënten in hun dagelijks leven, ondanks hun ziekte of beperkingen. Veel voorkomende thema’s bij de ergotherapie bij Raamwerk zijn: verplaatsen/mobiliteit, optimalisatie van lig- en zithouding, omgevingsbesturing, zelfstandige uitvoer ADL(deel)taken en zelfstandigheid in de uitvoer van hobby’s en werk. 

Daarnaast kan de ergotherapeut bepaalde vaardigheden trainen, zoals het rijden in een elektrische rolstoel en het maken van transfers en draagt hij of zij zorg voor de aanvraag, bestelling en levering van rolstoelen (in samenwerking met de fysiotherapeut). Eén ergotherapeut is contactpersoon op het gebied van valpreventie.

Logopedie

De logopediste onderzoekt, adviseert en begeleidt cliënten op het gebied van communicatie, gehoor en eten en drinken. Hij of zij kijkt welk hulpmiddel het beste past bij de cliënt, bv. picto’s, gebaren, PECS of een spraakcomputer. De logopediste kan het gehoor van de cliënten screenen en ondersteunt bij het leren omgaan van hoorhulpmiddelen.

Bij slikproblemen stelt de logopediste voor de cliënt een slikadvies op als onderdeel van zijn of haar ondersteuningsplan. Ook geeft de logopediste advies op het gebied mondmotoriek (bv. speekselverlies), articulatie, stem en stotteren.

Diëtetiek

De diëtiste kan worden ingeschakeld als een cliënt problemen heeft met voeding of het aanhouden van een gezond voedingspatroon, kan voor de cliënt een gericht voedingsadvies opstellen als onderdeel van het ondersteuningsplan, betrekken wij bij het aanbod van voedingsproducten van de supermarkt op Het Zeehos en maakt deel uit van het slikteam.

Multidisciplinair

Door multidisciplinaire samenwerking komen de specifieke deskundigheden van de (para-)medische diensten bij elkaar. Tegelijk is die multidisciplinaire samenwerking, naast de specifieke deskundigheid met betrekking tot mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, de kracht van onze artsen en paramedici.

Voorbeelden van behandelingen:

  • Phet behouden en/of verbeteren van lichamelijke vaardigheden (fysiotherapeut)
  • Phet maken van individuele aanpassingen (ergotherapeut)
  • Phet ondersteunen bij communicatie hulpmiddelen (logopedist)
  • Phet geven van voedingsadviezen (diëtiste)

Gedragskundigen

Binnen Raamwerk zijn gedragskundigen werkzaam op verschillende locaties. De ondersteuningsvraag van de cliënt en/of cliëntsysteem is bepalend voor de inzet van de gedragskundige. De gedragskundige ondersteunt medewerkers bij hun werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de verschillende gebieden.

Onze gedragskundigen ondersteunen bij de volgende zaken:

^

Planning en uitvoering ondersteuningsplan

Gedragskundigen adviseren de begeleiders bij het schrijven van het ondersteuningsplan voor cliënten en ondersteunen bij de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Ze helpen ook met volgen van de ontwikkeling van de cliënt door middel van het periodiek invullen van schalen en afnemen van tests.

^

Vragen over begeleidingssituaties

De gedragskundigen beantwoorden vragen over de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, in het bijzonder over omgaan met moeilijk gedrag, autisme, dementie, seksualiteit.

Maar ook bij praktische zaken als schoolkeuze, beroepskeuze, verandering van werk en verhuizen.

^

Zorginhoudelijk beleid

Gedragskundigen geven advisering over de (ped)agogische aspecten van activiteitenprogramma’s, werkwijzen en bejegening, intake en aanmelding van nieuwe cliënten en nieuwe woonvormen (zoals cliënten met dementie en autisme).

^

Inzetten van diverse middelen

De gedragskundigen hebben de mogelijkheid tot het inzetten van diverse middelen, zoals individuele gesprekscontacten met de cliënt, psychologisch onderzoek, multi disciplinair overleg en intensieve begeleidingstrajecten.

Ook is er de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering (scholing, themabesprekingen) en is er samenwerking met in- en externe disciplines (bijvoorbeeld psychiatrie, fysiotherapie, arts, logopedie, Centrum voor Consultatie en Expertise, Centrum Kristal).

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.